مطالعه و رعایت کامل شیوه نامه تهیه ونگارش مقالات


از نویسندگان محترم تقاضا دارد پس از دریافت شیوه نامه تهیه یا راهنمای نگارش مقالات آن را به طور کامل مطالعه نموده و سپس اقدام به ارسال مقاله به سامانه دریافت مقالات نمایند.درصورت عدم رعایت شیوه نامه ،مقالات فاقد فرمت اعلام شده کنفرانس در همان ابتدا رد خواهند شد