انتشار و نمایه سازی مقالات کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی کلانشهرها راهکارها و چالش ها در کنسرسیوم محتوای ملی ایران


انتشار و نمایه سازی مقالات کنفرانس بین المللی امنیت، پیشرفت و توسعه پایدار مناطق مرزی، سرزمینی کلانشهرها راهکارها و چالش ها در کنسرسیوم محتوای ملی ایران

 

وب سایت کنسرسیوم محتوای ملی ایران

درباره کنسرسیوم محتوای ملی ایران