دانشگاه ایوان کی | بزرگترین دانشگاه غیرانتفاعی شرق تهران حمایت کامل خود را از کنفرانس اعلام نمود


دانشگاه ایوان کی | بزرگترین دانشگاه غیرانتفاعی شرق تهران که جز 7 دانشگاه برتر غیرانتفاعی کشور نیز می باشد حمایت کامل خود را از کنفرانس اعلام نمود.