انجمن علمی پژوهش های انتظامی ایران حمایت کامل خود را از کنفرانس اعلام نمود


انجمن علمی پژوهش های انتظامی ایران حمایت کامل خود را از کنفرانس اعلام نمود